Skocz do głównej treści strony
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku

Dokumentacja wewnątrzszkolna

Dokumentacja wewnątrzszkolna obowiązująca w roku szkolnym 2022\2023

Wszelkie regulaminy i procedury są zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną oraz przez Dyrektora Szkoły. Podpisane i zatwierdzone znajdują się w sekretariacie szkoły w segregatorze "Regulaminy i Procedury od 2020".

Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

z 30.08.2023 roku (obowiązujący!)

STATUT - aktualizacja 30.08.2023
Regulamin zdalnego nauczania 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ na rok szkolny 2022/2023

PLAN PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY

 W WICKU

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Program profilaktyczno-wychowawczy 2023/2024

Program wychowawczo_profilaktyczny SP Wicko w r. szk. 23_24
Kodeks Etyki Nauczyciela SP Wicko

PROCEDURY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW W SZKOLE

Procedura rozwiązywania konfliktów w szkole
Procedura postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych
Procedura przeciwdziałania mobbingowi w szkole

BEZPIECZEŃSTWO

Oświadczenie rodzica/opiekuna na udział ucznia w zajęciach stacjonarnych w szkole (dot. uczniów z orzeczeniem lub opinią z PPP, uczniów uczęszczających na zajęcia Integracji Sensorycznej) z dn. 06.11.2020
Procedura postępowania i funkcjonowania
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

w stanie epidemii COVID-19

obowiązuje od 01.09.2020
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w zajęciach na terenie szkoły
Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego na zgodę funkcjonowania procedur ws. epidemii
Specyfikacja płynu do dezynfekcji rąk w szkole Trisept Complex
Skrócona wersja powyższej procedury dla rodziców i uczniów (dodano 23.08.2021 - dok. aktualnie obowiązujący) 
Procedura związana z funkcjonowaniem szatni oraz szafek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku
Procedury postępowania pracowników szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży oraz w trudnych sytuacjach wychowawczych
Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych i pasożytniczych  w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

Procedura rozwiązywania konfliktów między podmiotami w szkole: nauczyciel, uczeń, pracownik itp.

(stara wersja, nie obowiązuje)

Realizacja procedury "Niebieskie karty" 
Regulamin wyjść uczniów w czasie zajęć lekcyjnych Regulamin wyjść uczniów SP Wicko w czasie zajęć lekcyjnych
Regulamin wyjść uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku Regulamin wyjść uczniów SP Wicko
Instrukcja bezpieczeństwa PPOŻ oraz ewakuacji osób niepełnosprawnych

 

RADA PEDAGOGICZNA

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku (dok. zaktualizowany 17.12.2018 - aktualnie obowiązujący) 

 

BIBLIOTEKA, STOŁÓWKA SZKOLNA I ŚWIETLICA

Regulamin Biblioteki Szkolnej 2022/2023

Regulamin korzystania ze świetlicy szkolnej 2022/2023

Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę - kliknij! (aktualnie obowiązująca) 01.09.2022

Procedury odbioru dzieci ze szkoły - aktualnie obowiązujący dokument (2023)

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej od 01.01.2023 (Aktualnie obowiązujący)

Zarządzenie dyrektora numer SP-8.0141.26.2022 "w sprawie ogólnych zasad korzystania ze stołówki szkolnej w SP Wicko, w tym wysokości opłat" -> kliknij!

Załącznik z dn. 30.12.2022 do aktualnego regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat -> kliknij!


Regulamin stołówki  Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej 2022\2023 ważny od 1 września do 31 grudnia 2022

Karta zgłoszenia dziecka na obiady w stołówce szkolnej  (aktualnie obowiązujący)

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Procedura określająca standard obsługi osób z niepełnosprawnościami 
Procedura ewakuacji osób niepełnosprawnych

 

DLA UCZNIA

Regulamin Konkursu na Najlepszego Ucznia i Absolwenta Roku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku (dok. zaktualizowany 05.06.2020 - aktualnie obowiązujący)
Punktacja do Konkursu na Najlepszego Ucznia i Absolwenta SP Wicko
Regulamin na Sportowca Roku SP Wicko

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku 

(dok. zaktualizowany 18.11.2022 - aktualnie obowiązujący) 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Regulamin SU SP Wicko
Procedura związana z funkcjonowaniem szatni oraz szafek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku 

Procedury przyznawania nagród uczniom

Procedury przyznawanie kar uczniom

 

POZOSTAŁE

  Wniosek nauczyciela o wydanie pozwolenia na udział rodziców/prawnych opiekunów w zajęciach edukacyjnych
Wniosek rodzica o wydanie pozwolenia na udział rodziców/prawnych opiekunów w zajęciach edukacyjnych
Regulamin wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku
  Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
  Regulamin „Szczęśliwego numerka”
Procedura organizacji zajęć z wychowania fizycznego

 

Przejdź do góry strony