Skocz do głównej treści strony
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku

Dokumentacja wewnątrzszkolna

Dokumentacja wewnątrzszkolna obowiązująca w roku szkolnym 2021\2022

Wszelkie regulaminy i procedury są zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną oraz przez Dyrektora Szkoły. Podpisane i zatwierdzone znajdują się w sekretariacie szkoły w segregatorze "Regulaminy i Procedury 2021/22".

Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

z 29.09.2021 roku

Regulamin zdalnego nauczania 
Plan pracy szkoły na rok szkolny 2021\2022
Regulamin pracy szkoły (obow.od 01.12.2021)

ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA ZE SZKOŁY

Kodeks Etyki Nauczyciela SP Wicko

PROCEDURY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW W SZKOLE

Procedura Rozwiązywania konfliktów w szkole
Procedura postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych
Procedura przeciwdziałania mobbingowi w szkole

BEZPIECZEŃSTWO

Oświadczenie rodzica\opiekuna na udział ucznia w zajęciach stacjonarnych w szkole (dot. uczniów z orzeczeniem lub opinią z PPP, uczniów uczęszczających na zajęcia Integracji Sensorycznej) z dn. 06.11.2020
Procedura postępowania i funkcjonowania
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

w stanie epidemii COVID-19

obowiązuje od 01.09.2020r.
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w zajęciach na terenie szkoły
Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego na zgodę funkcjonowania procedur ws. epidemii
Specyfikacja płynu do dezynfekcji rąk w szkole Trisept Complex
Skrócona wersja powyższej procedury dla rodziców i uczniów (dodano 23.08.2021 - dok. aktualnie obowiązujący) 
Procedura związana z funkcjonowaniem szatni oraz szafek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku
Procedury postępowania pracowników szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży oraz w trudnych sytuacjach wychowawczych
Procedura Postępowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych i pasożytniczych  w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

Procedura rozwiązywania konfliktów między podmiotami w szkole: nauczyciel, uczeń, pracownik itp.

(stara wersja, nie obowiązuje)

Program wychowawczo - profilaktyczny na rok szkolny 2021\2022
Realizacja procedury "Niebieskie karty" 
Regulamin wyjść uczniów w czasie zajęć lekcyjnych
Instrukcja Bezpieczeństwa PPOŻ oraz ewakuacji osób niepełnosprawnych

 

RADA PEDAGOGICZNA

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku (dok. zaktualizowany 17.12.2018 - aktualnie obowiązujący) 

 

BIBLIOTEKA, STOŁÓWKA SZKOLNA I ŚWIETLICA

Regulamin Biblioteki Szkolnej (aktualnie obowiązujący)
Regulamin korzystania ze świetlicy szkolnej oraz karta zgłoszenia dziecka (aktualnie obowiązujący)
Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej  (aktualnie obowiązujący)
Karta zgłoszenia dziecka na obiady w stołówce szkolnej  (aktualnie obowiązujący)

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Procedura określająca standard obsługi osób z niepełnosprawnościami 
Procedura ewakuacji osób niepełnosprawnych

 

DLA UCZNIA

Regulamin Konkursu na Najlepszego Ucznia i Absolwenta Roku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku (dok. zaktualizowany 05.06.2020 - aktualnie obowiązujący)
Punktacja do Konkursu na Najlepszego Ucznia i Absolwenta SP Wicko
Regulamin konkursu na wzorowego ucznia w klasach 1-3
Regulamin na Sportowca Roku SP Wicko
Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku 
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Procedura związana z funkcjonowaniem szatni oraz szafek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku 

 

POZOSTAŁE

  Regulamin dyżurów samorządowych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku
  Wniosek nauczyciela o wydanie pozwolenia na udział rodziców/prawnych opiekunów w zajęciach edukacyjnych
Wniosek rodzica o wydanie pozwolenia na udział rodziców/prawnych opiekunów w zajęciach edukacyjnych
Regulamin wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku
  Załączniki do Regulaminu wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku
  Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
  Regulamin „Szczęśliwego numerka”
Procedura organizacji zajęć z wychowania fizycznego

 

Przejdź do góry strony