Skocz do głównej treści strony
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku

Dokumentacja wewnątrzszkolna

Dokumentacja wewnątrzszkolna obowiązująca w roku szkolnym 2021\2022

Wszelkie regulaminy i procedury są zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną oraz przez Dyrektora Szkoły. Podpisane i zatwierdzone znajdują się w sekretariacie szkoły w segregatorze "Regulaminy i Procedury 2021/22".

Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

z 29.09.2021 roku

Regulamin zdalnego nauczania 
Plan pracy szkoły na rok szkolny 2021\2022
Regulamin pracy szkoły (obow.od 01.12.2021)

PROCEDURY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW W SZKOLE

Procedura Rozwiązywania konfliktów w szkole
Procedura postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych
Procedura przeciwdziałania mobbingowi w szkole

BEZPIECZEŃSTWO

Oświadczenie rodzica\opiekuna na udział ucznia w zajęciach stacjonarnych w szkole (dot. uczniów z orzeczeniem lub opinią z PPP, uczniów uczęszczających na zajęcia Integracji Sensorycznej) z dn. 06.11.2020
Procedura postępowania i funkcjonowania
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

w stanie epidemii COVID-19

obowiązuje od 01.09.2020r.
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w zajęciach na terenie szkoły
Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego na zgodę funkcjonowania procedur ws. epidemii
Specyfikacja płynu do dezynfekcji rąk w szkole Trisept Complex
Skrócona wersja powyższej procedury dla rodziców i uczniów (dodano 23.08.2021 - dok. aktualnie obowiązujący) 
Procedura związana z funkcjonowaniem szatni oraz szafek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku
Procedury postępowania pracowników szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży oraz w trudnych sytuacjach wychowawczych
Procedura Postępowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych i pasożytniczych  w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

Procedura rozwiązywania konfliktów między podmiotami w szkole: nauczyciel, uczeń, pracownik itp.

(stara wersja, nie obowiązuje)

Program wychowawczo - profilaktyczny na rok szkolny 2021\2022
Realizacja procedury "Niebieskie karty" 
Regulamin wyjść uczniów w czasie zajęć lekcyjnych
Instrukcja Bezpieczeństwa PPOŻ oraz ewakuacji osób niepełnosprawnych

 

RADA PEDAGOGICZNA

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku (dok. zaktualizowany 17.12.2018 - aktualnie obowiązujący) 

 

BIBLIOTEKA, STOŁÓWKA SZKOLNA I ŚWIETLICA

Regulamin Biblioteki Szkolnej (aktualnie obowiązujący)
Regulamin korzystania ze świetlicy szkolnej oraz karta zgłoszenia dziecka (aktualnie obowiązujący)
Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej  (aktualnie obowiązujący)
Karta zgłoszenia dziecka na obiady w stołówce szkolnej  (aktualnie obowiązujący)

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Procedura określająca standard obsługi osób z niepełnosprawnościami 
Procedura ewakuacji osób niepełnosprawnych

 

DLA UCZNIA

Regulamin Konkursu na Najlepszego Ucznia i Absolwenta Roku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku (dok. zaktualizowany 05.06.2020 - aktualnie obowiązujący)
Punktacja do Konkursu na Najlepszego Ucznia i Absolwenta SP Wicko
Regulamin konkursu na wzorowego ucznia w klasach 1-3
Regulamin na Sportowca Roku SP Wicko
Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku 
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Procedura związana z funkcjonowaniem szatni oraz szafek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku 

 

POZOSTAŁE

  Regulamin dyżurów samorządowych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku
  Wniosek nauczyciela o wydanie pozwolenia na udział rodziców/prawnych opiekunów w zajęciach edukacyjnych
Wniosek rodzica o wydanie pozwolenia na udział rodziców/prawnych opiekunów w zajęciach edukacyjnych
Regulamin wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku
  Załączniki do Regulaminu wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku
  Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
  Regulamin „Szczęśliwego numerka”
Procedura organizacji zajęć z wychowania fizycznego

 

Przejdź do góry strony