Skocz do głównej treści strony
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku

Dokumentacja wewnątrzszkolna

Dokumentacja wewnątrzszkolna obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

Wszelkie regulaminy i procedury są zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną oraz przez Dyrektora Szkoły. Podpisane i zatwierdzone znajdują się w sekretariacie szkoły w segregatorze "Regulaminy i Procedury od 2020".

Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku 
z 30.08.2023 roku (obowiązujący!)

STATUT - aktualizacja 30.08.2023
Standardy Ochrony Małoletnich w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku - pełna wersja Standardy Ochrony Małoletnich w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku - pełna wersja
Procedury podejmowania interwencji - 
Załączniki do Standardów Ochrony Małoletnich
Załączniki do Standardów Ochrony Małoletnich
Standardy Ochrony Małoletnich w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku - wersja skrócona  Standardy Ochrony Małoletnich w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku - wersja skrócona

Regulamin zdalnego nauczania

Przedmiotowy System Oceniania Edukacji Wczesnoszkolnej na rok szkolny 2022/2023

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Wicku na rok szkolny 2023/2024

Program profilaktyczno-wychowawczy 2023/2024

Program wychowawczo_profilaktyczny SP Wicko w r. szk. 23_24
Kodeks Etyki Nauczyciela SP Wicko


PROCEDURY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW W SZKOLE

Procedura rozwiązywania konfliktów w szkole
Procedura postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych
Procedura przeciwdziałania mobbingowi w szkole

 


BEZPIECZEŃSTWO

Oświadczenie rodzica/opiekuna na udział ucznia w zajęciach stacjonarnych w szkole (dot. uczniów z orzeczeniem
lub opinią z PPP, uczniów uczęszczających na zajęcia Integracji Sensorycznej) 
z dn. 06.11.2020

Procedura postępowania i funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku w stanie epidemii COVID-19 obowiązuje od 01.09.2020

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w zajęciach na terenie szkoły

Regulamin pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku Regulamin pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku
Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego na zgodę funkcjonowania procedur ws. epidemii
Specyfikacja płynu do dezynfekcji rąk w szkole Trisept Complex
Skrócona wersja powyższej procedury dla rodziców i uczniów (dodano 23.08.2021 - dok. aktualnie obowiązujący) 

Procedura związana z funkcjonowaniem szatni oraz szafek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

Procedury postępowania pracowników szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży oraz w trudnych sytuacjach wychowawczych
Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych i pasożytniczych  w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

Procedura rozwiązywania konfliktów między podmiotami w szkole: nauczyciel, uczeń, pracownik itp.
(stara wersja, nie obowiązuje) 

Realizacja procedur Niebieskie Karty - zał. nr 8 Standardów
Regulamin wyjść uczniów w czasie zajęć lekcyjnych Regulamin wyjść uczniów SP Wicko w czasie zajęć lekcyjnych
Regulamin wyjść uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku Regulamin wyjść uczniów SP Wicko
Instrukcja bezpieczeństwa PPOŻ oraz ewakuacji osób niepełnosprawnych

RADA PEDAGOGICZNA

                                           
Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku                                                                           

BIBLIOTEKA, STOŁÓWKA SZKOLNA I ŚWIETLICA

Regulamin Biblioteki Szkolnej 2022/2023 oraz w kolejnych latach 

Regulamin pracy świetlic w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku  + Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę wraz z oświadczeniem rodzica / opiekuna prawnego

Regulamin pracy świetlic w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku   + Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę wraz z oświadczeniem
Procedury odbioru dzieci ze szkoły - aktualnie obowiązujący dokument (2023)

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej od 01.01.2023 

Zarządzenie dyrektora numer SP-8.0141.26.2022 "w sprawie ogólnych zasad korzystania ze stołówki szkolnej w SP Wicko, w tym wysokości opłat" -> kliknijZałącznik regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat -> kliknij!

 

Karta zgłoszenia dziecka na obiady w stołówce szkolnej  (aktualnie obowiązujący)

PROCEDURY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Procedura określająca standard obsługi osób z niepełnosprawnościami                                                                                            
Procedura ewakuacji osób niepełnosprawnych


DLA UCZNIA

Regulamin Konkursu na Najlepszego Ucznia i Absolwenta Roku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku
(dok. zaktualizowany 05.06.2020 - aktualnie obowiązujący) 
Punktacja do Konkursu na Najlepszego Ucznia i Absolwenta SP Wicko
Regulamin na Sportowca Roku SP Wicko

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku (dok. zaktualizowany 08.03.2024)

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Regulamin SU SP Wicko
Procedura związana z funkcjonowaniem szatni oraz szafek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

Procedury przyznawania nagród uczniom

Procedury przyznawanie kar uczniom

POZOSTAŁE

Regulamin Rady Rodziców 
Wniosek nauczyciela o wydanie pozwolenia na udział rodziców/prawnych opiekunów w zajęciach edukacyjnych
Wniosek rodzica o wydanie pozwolenia na udział rodziców/prawnych opiekunów w zajęciach edukacyjnych
Regulamin wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Regulamin „Szczęśliwego numerka”
Procedura organizacji zajęć z wychowania fizycznego

 

Przejdź do góry strony