Skocz do głównej treści strony
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku

Stołówka

 

Najważniejsze informacje związane z płatnościami za obiady w stołówce szkolnej!

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY -> POBIERZ!

 

ZOBACZ JADŁOSPIS WAŻNY OD 16 maja do 20 maja 2022 

 

 

Opłaty za obiady prosimy regulować zgodnie z informacją uzyskaną drogą sms-ową od intendentki. 

Przypominamy o TERMINOWYM opłacaniu obiadów w każdym miesiącu.

Płatności za obiady uiszczamy do 5. dnia każdego miesiąca według załączonego 
wzoru przelewu.

Płatne przelewem na konto szkoły:

75 9324 0008 0000 3997 2000 0040

Tytuł przelewu dla jednego ucznia:

imię i nazwisko ucznia, klasa, ilość obiadów, miesiąc.

W przypadku rodzin wielodzietnych i przelewu wspólnego:

nazwisko i imiona każdego z dzieci + klasy + przy każdym z imion dzieci ilość obiadów, miesiąc.

 

W przypadku stwierdzenia braku opłaty do 10. danego miesiąca, korzystającemu ze stołówki nie zostanie wydany obiad aż do chwili uregulowania należności.

 

 Odwołanie obiadów należy zgłosić dnia poprzedzającego nieobecność lub tego samego dnia do godz. 800 w wybranej formie:

 ·        telefonicznie:  603 091 396 - intendent

·        e-mailem:  obiadyspwicko@tlen.pl

·        osobiście.

Niezgłoszony odpis nie będzie uwzględniony w końcowym rozliczeniu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fragment zarządzenia poniżej w sprawie: wprowadzenia ogólnych zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku, w tym wysokość opłat. Całość na samym dole.

§ 5

W przypadku spożycia w danym miesiącu mniejszej liczby posiłków niż opłacona, należność za miesiąc następny pomniejsza się o kwotę stanowiącą iloczyn opłaty za jeden posiłek oraz ilość dni, w których nie korzystano z posiłków, z zastrzeżeniem ust. 3

Jeśli zwrot części opłat, w formie określonej w ust.1 jest niemożliwy, należna kwota jest wypłacana gotówką.

Warunkiem uzyskania zwrotu, o którym mowa w ust.1 i 2 jest zgłoszenie w formie pisemnej (elektronicznej na e-maila: obiadyspwicko@tlen.pl lub papierowej) niemożności korzystania z posiłku w stołówce w dniu poprzedzającym nieobecność lub najpóźniej do godzi. 800 dnia nieobecności. Zgłoszenie telefoniczne będzie honorowane tylko w przypadku doręczenia pisemnej informacji o nieobecności.


Uwaga!

Od 1 września 2020 wzrosła cena za obiady w Stołówce. Cena obiadu ucznia wynosi teraz 4 zł 00 gr. Cena obiadu pracownika szkoły: 8 zł.


 Informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku posiada konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Łebie, w związku z czym wpłaty dokonywane w jego placówkach będą bez prowizji.

Przypominamy, że:

-       miesięczna opłata za obiady naliczana jest z góry w kwocie:

 dla ucznia – 5,00 zł za 1 obiad

dla pracowników (nauczycieli) – 10 zł za 1 obiad

Szkoła

Opłata za ucznia

Opłata dla nauczycieli

Opłata pracowników niepedagogicznych

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy

w Wicku

 5,00 zł, w tym: -5,00 zł ,,wsad do kotła”

10,00 zł, w tym:

 -5,00 zł ,,wsad do kotła”;

-5,00 zł za przygotowanie posiłku

10,80 zł z VAT, w tym:

-5,00 zł ,,wsad do kotła”;

 -5,00 zł za przygotowanie posiłku, -0,80 zł podatek VAT

 

 

Zarządzenie Nr SP-S.0141.16.2017

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

z dnia 29 grudnia 2017 r.

W sprawie: wprowadzenia ogólnych zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku, w tym wysokość opłat.

Na podstawie art. 106 ust. 3 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59, 949 i 2203), oraz art. 43 ust.1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz. 1221) w porozumieniu z Wójtem Gminy Wicko na podstawie pisma nr RFn.3032.68.2017.SK z dnia 27 grudnia 2017 r. – w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych szkoły, w tym wspierania prawidłowego rozwoju uczniów - zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Ogólne zasady korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku, w tym wysokość opłat, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

§ 3

Traci moc zarządzenie nr ZS-S.0141.10.2011 z dnia 02 listopada 2011r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2018 roku.


Zarządzenie Nr SP-S.0141.16.2017

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

z dnia 29 grudnia 2017r.

Ogólne zasady korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku, w tym wysokość opłat.

§ 1

Ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku mogą korzystać:

- uczniowie,

- nauczyciele

- pracownicy niepedagogiczni

§ 2

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń do korzystania z posiłków w stołówce przekracza możliwości organizacyjne stołówki, dyrektor szkoły przeprowadza rekrutację przyznając pierwszeństwo uczniom, o których mowa w § 1, z rodzin ubogich, objętych pomocą społeczną oraz z rodzin, w których rodzice pracują zawodowo, a następnie innym chętnym uczniom tej szkoły. 

§ 3

Posiłki wydawane są w czasie długich przerw międzylekcyjnych:

w godz. 1130 -1145 uczniowie kl. I-III Szkoły Podstawowej

w godz. 1230- 1245 uczniowie kl. IV-VI Szkoły Podstawowej

w godz. 1330-1345 uczniowie kl. VII Szkoły Podstawowej ,II i III Gimnazjum.

§ 4

Opłata za posiłki wnoszona jest za miesiąc z góry do 5 dnia każdego miesiąca, np. za miesiąc styczeń do 5 stycznia. 

§ 5

W przypadku spożycia w danym miesiącu mniejszej liczby posiłków niż opłacona, należność za miesiąc następny pomniejsza się o kwotę stanowiącą iloczyn opłaty za jeden posiłek oraz ilość dni, w których nie korzystano z posiłków, z zastrzeżeniem ust. 3

Jeśli zwrot części opłat, w formie określonej w ust.1 jest niemożliwy, należna kwota jest wypłacana gotówką.

Warunkiem uzyskania zwrotu, o którym mowa w ust.1 i 2 jest zgłoszenie w formie pisemnej (elektronicznej na e-maila:obiadyzswicko@tlen.pl lub papierowej) niemożności korzystania z posiłku w stołówce w dniu poprzedzającym nieobecność lub najpóźniej do godzi. 800 dnia nieobecności. Zgłoszenie telefoniczne będzie honorowane tylko w przypadku doręczenia pisemnej informacji o nieobecności.

§ 6

Ustala się opłatę za jeden obiad :

dla uprawnionych uczniów, zgodnie z § 1 – w wysokości równej wartości produktów niezbędnych do przygotowania posiłku,

dla nauczycieli uprawnionych, zgodnie z § 1 - w wysokości równej wartości produktów niezbędnych do przygotowania posiłku, powiększonej o części kosztów utrzymania stołówki

dla pracowników niepedagogicznych, zgodnie z § 1 – w wysokości równej wartości produktów niezbędnych do przygotowania posiłku, powiększonej o części kosztów utrzymania stołówki oraz stawkę podatku VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

§ 7

Regulacje porządkowe są zawarte w odrębnych przepisach, tj. Regulamin stołówki szkolnej.

 

Przejdź do góry strony