Skocz do głównej treści strony
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku

Procedury COVID-19

Procedury COVID-19 grafika

Najważniejsze wytyczne funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku w roku szkolnym 2021\2022 w związku z epidemią Covid-19

obowiązują od 1 września 2021 roku do odwołania!

Szczegółowe wytyczne zawarte są na stronie szkoły: https://szkolawicko.pl/ w zakładce: Dokumentacja wewnątrzszkolna, podpunkt: Bezpieczeństwo

 

 1. Na terenie szkoły będzie obowiązywał nakaz zakrywania ust i nosa przez pracowników i uczniów szkoły w częściach wspólnych. Uczniowie są zobowiązani do noszenia z sobą dwóch maseczek schowanych w plecaku w woreczku strunowym. Osoby przebywające na terenie szkoły, które nie są uczniami lub pracownikami tej szkoły mają obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu opuszczenia terenu szkoły.
 2. Środki ochrony indywidualnej dla uczniów rodzice\opiekunowie zobowiązani są zapewnić we własnym zakresie w postaci dwóch maseczek ochronnych (w tym jedna na zmianę). Maseczki jednorazowe należy wyrzucić po 1-2 godzinach noszenia do specjalnego pojemnika na odpady. Maseczki wielorazowego użytku należy wyprać w temperaturze 60 stopni Celsjusza po dodaniu detergentu (proszku do prania).
 3. Przed wejściem na teren szkoły wszystkie osoby obowiązuje dezynfekcja rąk lub obowiązek umycia rąk przy użyciu mydła w szkolnej łazience. Płyny do dezynfekcji rąk w czasie przebywania na terenie szkoły zapewnia dyrektor szkoły.
 4. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. Z uwagi na dobro wszystkich uczniów i pracowników rodzice powinni zgłaszać nauczycielom o wszelkich poważnych dolegliwościach i chorobach dziecka noszących znamiona objawów choroby wirusowej oraz chorób związanych z układem oddechowym.
 5. Temperatura będzie mierzona wszystkim osobom wchodzącym na teren szkoły. Gdy temperatura będzie wynosiła powyżej 38 stopni Celsjusza dany uczeń zostanie odizolowany od reszty grupy do momentu odebrania go ze szkoły przez rodzica lub opiekuna będzie przebywał pod opieką wyznaczonego nauczyciela.
 6. W stanach infekcji, chorób skórnych, chorób zakaźnych oraz po urazach, zabiegach, dziecko powinno zacząć uczęszczać do szkoły dopiero po procesie zakończenia leczenia.
 7. W zajęciach szkolnych nie może uczestniczyć dziecko, które ma kontakt z osobą wyznaczoną do przebywania na kwarantannie.
 8. Dzieci do szkoły są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe, bez objawów chorobowych. Rekomenduje się kontakt telefoniczny z Panią świetlicową (numer telefonów na drzwiach szkoły) celem przekazania dziecka pod opiekę opiekuna dorosłego. W miarę możliwości rekomenduje się przychodzenie do szkoły uczniów nie wcześniej niż na 20 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.
 9. W celu uniknięcia zbyt dużej kumulacji uczniów w godzinach rozpoczęcia i zakończenia nauki uczniowie klas I – III oraz IV – VIII wchodzą i wychodzą z budynku szkoły wyznaczonymi dla klas drzwiami. Dla klas I-III dolne wejście (pod schodami). Dla klas IV-VIII główne wejście.
 10. W razie uzasadnionej konieczności rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki muszą zachować dystans w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. W pozostałych przypadkach uczniowie wchodzą do szkoły bez rodziców.
 11. W środkach transportu zbiorowego zorganizowanego przez Gminę uczniowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do pojazdu. Rekomenduje się przywóz\odwóz dzieci własnym środkiem transportu.
 12. Podczas przerw lekcyjnych należy zachować dystans społeczny (1,5 metra).
 13. W przypadku konieczności zmiany sal uczniowie przemieszczają się po ciągach komunikacyjnych w jednej, zwartej grupie.
 14. Wychowawca dla klas I-III indywidualnie będzie ustalał czas przerwy, nie rzadziej jednak niż co 30 minut. W czasie innym niż oficjalne przerwy podczas rozkładu zajęć lekcyjnych i dzwonków na przerwę.
 15. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą ani dzielić się żywnością.
 16. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 17. Dyrektor szkoły wyznaczy dzień oraz godzinę w tygodniu na spotkanie z rodzicami\opiekunami uczniów po wcześniejszym ich kontakcie telefonicznym rodzica\opiekuna z sekretariatem pod numerem: 59 8611 167.
 18. Dzieci przed wydaniem i spożyciem posiłku na stołówce szkolnej powinny umyć ręce ciepłą wodą z mydłem. Zostanie uruchomione drugie pomieszczenie na stołówce szkolnej celem rozładowania jednorazowego gromadzenia się uczniów w jednym miejscu.
 19. Uczniowie klas I-III będą schodzić na przerwę obiadową pod opieką wyznaczonego nauczyciela.
 20. Podczas przerw i zajęć lekcyjnych będzie obowiązywał samowolny zakaz opuszczania budynku szkoły przez uczniów bez opieki wychowawcy, wyznaczonego nauczyciela lub jedynie za jego zgodą.
 21. Rotacyjne przerwy dla klas IV-VIII spędzane na korytarzu szkolnym. Rekomendowane zajęcia szkolne na świeżym powietrzu z nauczycielem.
 22. Unikanie ćwiczeń kontaktowych z innymi uczniami na zajęciach wychowania fizycznego.
 23. Większa rola biblioteki i świetlic szkolnych w celu rozładowania gromadzenia się uczniów w jednym miejscu.

Zasady funkcjonowania szatni, stołówki, biblioteki, zajęć WF, świetlicy zawarte są w odrębnych regulaminach lub procedurach dostępnych na stronie szkoły.

Opracowano na podstawie: Wytyczne Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązujące od 01.09.2021.  
 

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju powyższe wytyczne mogą ulec zmianie. Prosimy o śledzenie na bieżąco strony internetowej naszej szkoły.

Przejdź do góry strony