Skocz do głównej treści strony
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku

Zapraszamy do udziału w Turnieju Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii

Data: 14-05-2024

Turniej Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii

REGULAMIN

1. Organizator:
Urząd Gminy w Wicku
ul. Słupska 9, 84-352 Wicko
tel. 598 611 182
www.wicko.pl
2. Cele konkursu:
- Upowszechnianie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i racjonalnego gospodarowania
energią.
- Kształtowanie proekologicznych postaw i poczucia odpowiedzialności za środowisko.
- Promocja energetyki odnawialnej.
- Zwrócenie uwagi na rozwiązania technologiczne do pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z
energii: słońca, wiatru, wody, biomasy i energii geotermalnej.
- Wzrost poczucia odpowiedzialności za jakość środowiska naturalnego, w tym poprzez dbanie o
czystość powietrza, racjonalne gospodarowanie energią, propagowanie rozwoju odnawialnych źródeł
energii, budowanie umiejętności współzawodnictwa.
3. Założenia organizacyjne:
Turniej wiedzy odbędzie się 6 czerwca 2024 roku w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku. Zadaniem uczestników będzie uzupełnienie testu wiedzy (pytania zamknięte i otwarte) opracowanego przez Organizatora Turnieju i przekazanego szkołom, które zgłosiły chęć uczestnictwa w Turnieju poprzez przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Czas rozwiązania testu to 30 minut.
4. Uczestnicy Turnieju wiedzy:
Turniej wiedzy skierowany jest do uczniów szkół z terenu Gminy Wicko z klas 5-8 szkoły podstawowej. Turniej zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach – klasy 5-6 oraz klasy 7-8.
5. Zakres wiedzy i umiejętności:
1. Test i zadania obliczeniowe będą zawierały pytania z n/w zakresu:
− skutków eksploatacji i wykorzystywania surowców nieodnawialnych;
− pochodzenia i rodzajów gazów cieplarnianych, wielkość ich emisji oraz ich wpływ na środowisko geograficzne;
− znajomości zasad zrównoważonego rozwoju;
− rozumienia znaczenia odnawialnych źródeł energii oraz konieczności zastępowania nimi surowców nieodnawialnych;
− rodzajów źródeł energii odnawialnej i nieodnawialnej służących produkcji energii cieplnej i elektrycznej w Polsce i na świecie;
− geograficznego uwarunkowania występowania odnawialnych źródeł energii w Polsce i na świecie, cechy, rozmieszczenie, zasoby, efektywność wykorzystania odnawialnych surowców energetycznych;

− zastosowania oraz rodzajów biomasy wykorzystywanej jako odnawialne surowce energetyczne;
− zasady działania urządzeń służących produkcji energii odnawialnej z poszczególnych źródeł (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, hydroelektrownie, elektrownie wiatrowe, pływowe, geotermiczne, biogazownie, rozwiązania hybrydowe oraz urządzenia będące w fazie eksperymentalnej);
− zastosowanie energii odnawialnej w życiu codziennym (przykłady nowatorskich urządzeń wykorzystujących tę energię, np. samoloty solarne, samochody na wodór itp.);
− największe elektrownie bazujące na poszczególnych rodzajach źródeł energii odnawialnych;
− obliczenia wielkości emisji np. z ruchu samochodowego i ze spalania paliw w źródłach
ciepła;
− obliczenia w zakresie doboru mocy i wydajności instalacji P.V.
6. Zasady zgłaszania udziału w Turnieju wiedzy:
1. Zgłoszenie do Turnieju wiedzy polega na wypełnieniu i dostarczeniu formularza zgłoszeniowego do Urzędu Gminy w Wicku na adres poczty elektronicznej:
spwicko@szkolawicko.pl, osobiście do sekretariatu szkoły lub pocztą tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku, ul. Parkowa 4, 84-352 Wicko.
2. Termin nadsyłania zgłoszenia i oświadczeń upływa w dniu 3 czerwca 2024 (decyduje data wpłynięcia).
3. W imieniu uczestników nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych,
załączniki podpisywane są przez rodzica/opiekuna prawnego.
4. Podpisanie zgłoszenia do Turnieju wiedzy jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.
7. Komisja konkursowa:
1. Komisja konkursowa przygotowuje testy wiedzy wraz z zadaniami obliczeniowymi na potrzeby eliminacji oraz dokonuje oceny merytorycznej testów finałowych, na podstawie których wyłoni zwycięzców turnieju.
2. W skład Komisji wchodzi od 3 do 5 osób w tym osoby. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.
3. Z przeprowadzenia rozstrzygnięcia Turnieju wiedzy zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji.
4. Wyniki Turnieju wiedzy zatwierdzone przez Komisję są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. Wyniki Turnieju wiedzy zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wicku www.gminawicko.pl oraz na profilu Gminy w portalu społecznościowym Facebook.
8. Warunki ogólne:
1. Testy wiedzy i zadania obliczeniowe przygotowuje Komisja.
2. Uczestnik, przystępując do Turnieju wiedzy, wyraża nieodpłatną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku, co obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby opublikowania dla potrzeb przeprowadzenia Turnieju wiedzy, na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781).
3. Niniejszy Turniej wiedzy nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2023 poz. 227).
4. Za najlepszego uczestnika w danej kategorii uważa się tego, który uzyskał największą łączną liczbę punktów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników z danej grupy uzyska jednakową liczbę punktów, komisja konkursowa ogłasza dogrywkę zadając dodatkowe pytania. Komisja konkursowa zastrzega sobie wybór sposobu przeprowadzenia dogrywki – pisemnej lub ustnej.
9. Nagrody:
1. Nagrodami w Turnieju wiedzy są nagrody rzeczowe nawiązujące do przedmiotu Turnieju.
2. Organizator Turnieju wiedzy przewiduje przyznanie nagród za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii wiekowej.
10. Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w razie zaistnienia szczególnych, uzasadniających to okoliczności. O dokonanych zmianach Organizator poinformuje w sposób określony w ust. 2.
2. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu, z możliwością pobrania i wydruku, ze stron internetowych  www.gminawicko.pl .
3. Załącznikami do regulaminu są:
- załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz zgłoszenia uczestnika (ucznia),
- załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

Grafika 1: Zapraszamy do udziału w Turnieju Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii

Przejdź do góry strony